vedtægter

Vedtægter for foreningen

ODSHERREDS KAMMERMUSIKFESTIVAL

§ 1 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for kammermusik ved afholdelse af kammermusikfestivaler i Odsherred

§ 2 Medlemskab

Optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til bestyrel-sen. Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningens for-mål. Et udmeldt medlem hæfter for kontingentet for det år, hvor udmeldel-sen finder sted.

§ 3

Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formanden og 5 medlem-mer. Formanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kon-stituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Posterne som for-mand og kasserer kan ikke varetages af samme person. Bestyrelsen fast-sætter selv sin forretningsorden.

§ 4

Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage opgaver for foreningen. I udvalg kan indgå såvel medlemmer af bestyrelsen, foreningens øvrige medlemmer og personer udenfor denne kreds.

§ 5

Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling i henhold til vejledning fra Statens Kunstråd eller i henhold til yderligere specificerede krav fra bidragydere. Forenin-gens formue anbringes i anerkendt pengeinstitut

§ 6

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden uge 6.

Generalforsamlingen indkaldes af formanden med angivelse af dagsorden med mindst en uges varsel.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning til godkendelse.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4) Bestyrelsen fremlægger planer og budget for kommende sæson, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af formand. Valget er gældende i to år.


7) Valg af 2 hhv. 3 medlemmer. Valget er gældende for 2 år.

8) Valg af suppleanter. Valget er gældende i ét år.

9) Valg af revisor.

Valget er gældende i ét år.

10) Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1. januar. Ekstraor-dinær generalforsamling indkaldes af formanden, såfremt 1/3 af medlem-merne fremsender ønske om det.

§ 7

Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan finde sted på en generalforsamling såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for dem.

§ 8

Tegning – hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden. Kassereren har fuld-magt til at modtage betalinger og anvise udgifter forbundet med afholdelse af festivalen til betaling på foreningens konto. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der på-hviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 9

Opløsning

Foreningen kan ved enhver generalforsamling opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for det. Ved foreningens opløsning tilfalder en even-tuel formue musiklivet i Odsherred formidlet gennem Kommunens kultur-udvalg.

 

Ovenstående vedtægter er senest revideret på ordinær generalforsamling 25. november 2012.

 

 

---oOo---

 

 

Foreningens adresse er:

Odsherreds Kammermusikfestival

c/o formand Bjørn Monberg

Linderupvej 5

DK 4540 Fårevejle

 

Kasserer:

Hans Raunsø

Annebergparken 10A, 2.

4500 Nykøbing

Odsherreds Kammermusikfestival er en frivilligt drevet forening, hvor alt arbejde udføres ulønnet. Du kan blive medlem. Klk her!